แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563