รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมประจำปี (รอบ 6 เดือน)