รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนด้านอุตสาหกรรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566