แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2566)