คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผนงาน

2.

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

3.

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

4.

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่