การแต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการเรื่องร้องเรียน