โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
ข้อมูลพื้นฐาน  

โครงสร้าง

O1
ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร O2
อำนาจหน้าที่ O3
ข้อมูลการติดต่อ O4
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง O5
การประชาสัมพันธ์  
ข่าวประชาสัมพันธ์ O6
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
Q&A O7
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน 
 
การดำเนินงาน   
ผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด O8
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี O9
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน O10
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O11
การปฏิบัติงาน  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน O12
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  O13 
E-service O14 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  O15

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 O16
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี O17 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การป้องกันการทุจริต
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O18
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ O19
นโยบาย No Gift Policy
 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O20
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy O21
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2  การมีส่วนร่วมและดำเนินการป้องกันการทุจริต
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O22
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ O23
แผนป้องกันการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน O24