รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ6 เดือน)