แผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)