คณะทำงานตรวจประเมินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายศิวฤกษ์ หนูฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับ ผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนจาก อำเภอ อปท. และภาคประชาชน ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 จำนวน 4 โรง ดังนี้ 1.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด 2.บริษัท ผาทอง 24 จำกัด 3.บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท ภัทรพาราวูด จำกัด สาขาชะอวด

ภาพนิ่ง1 (2)